BEYTÜLMAKDIS BEREKET DAIRELERI TEORISI

Abd al-Fattah El-Awaisi

İsrâ' Sûresi'nde; Beytülmakdis ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğünün vaadedilmesi ile beraber dünya çapında İslâm'ın yeniden canlanışının, Müslümanların ayağa kalkışının işaretlerinin fark edilmesi ve dünya liderliğinin Beytülmakdis'te gerçekleşeceği resminin görülmesi üzerine; Enbiyâ, A'râf, Sebe' ve İsrâ' sûrelerinden yapılan çıkarımlar ile uluslararası ilişkiler alanında ortaya koyulmuş bir teori olan Beytülmakdis Bereket Daireleri Teorisi'nin âyet-i kerîmeler ışığında açıklanması, teori kapsamındaki siyasî ve tarihî bilgilerin stratejileriyle beraber aktarılması ve Allah'ın bereketli kıldığı topraklar olan Beytülmakdis'in tarifinin yapılmasıyla meydana getirilen bu kıymetli kitap, özgürlüğe götürecek olanın "değişim" olduğunu, bunun da ancak bilgi edinmek ile gerçekleşeceğini tarihi bir seyir içerisinde gözler önüne sermektedir. Prof.Dr. Abd al-Fattah El-Awaisi’nin kaleme aldığı bu çalışma, aynı zamanda Beytülmakdis Çalışmaları Akademisi’nin Türkçe’ye çevrilen ilk eseridir. Yeni bir jeopolitik teoriyi Kur’an ve hadisler bağlamında ortaya koyan yazar, Beytülmakdis’in merkezinde olduğu üç bereket dairesini ayrıntılı bir şekilde işlemekte, bu coğrafyanın özgürlüğüne kavuşabilmesi için stratejik planları okuyucuya aktarmakdır. Bu teoriye göre; Beytülmakdis’e hükmeden (birinci daire); Mısır ve Biladüşşam’a egemen olur (ikinci daire). Mısır ve Biladüşşam’a hükmeden (ikinci daire); Doğu İslam ülkelerine egemen olur (üçüncü daire). Doğu İslam ülkelerine hükmeden kimse (üçüncü daire); dünyaya egemen olur. O halde, söz konusu teoriye göre şu dört ülkenin Beytülmakdis ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne katkısı olacağını söylemek mümkündür: Mısır, Irak, Suriye ve Türkiye.

📖 624
2075