22. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu

Kudüs’ün Geleceği: Akademik Çalışmalar

21-23 Ekim 2022, Ankara

Dini, kültürel ve tarihsel olarak ifade ettiği sembolik, epistemolojik ve stratejik anlamlar bakımından farklı dinler/milletler tarafından kutsiyet atfedilen ayrıcalıklı konumu ile Beytülmakdis, politik çatışmaların ve kültürel sömürge hayallerinin de merkezi alanlarından biridir.

Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumları

Beytülmakdis konusunda akademik araştırma ve materyal eksikliğinin bir sonucu olarak Akademi, çalışmalarının çoğunu bu alandaki çalışmalar için uluslararası bir platform olmaya odaklamıştır. Yeni bir referans çerçevesi oluşturmak amacıyla yılda bir defa olmak üzere akademik sempozyum düzenlenmesine karar verilmiştir. Akademik sempozyumlar, Beytülmakdis üzerine çalışan akademisyenler ve alana ilgilisi olan herkes için bir forum sağlamayı amaçlamaktadır.

.

1997'den itibaren yapılan sempozyumlar

1. Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu

Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı, Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu’nun ilkini 2 Eylül 1997 tarihinde Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’nda (SOAS) düzenlemiştir. Sempzoyumda çeşitli konuşmacılardan pek çok yeni ve ufuk açıcı fikirler ortaya atılmakla birlikte, özellikle açılış konuşmacılarını gerçekleştiren Prof.Dr. Yusuf al-Qaradawi ve Karen Armstrong’un fikirleri düşündürücüydü.

2. Sempozyum
“KUDÜS’ÜN İSLAM’DAKİ MERKEZİ KONUMU”

1997’deki ilk sempozyumda elde edilen başarının ardından, 22 Ağustos 1998 Cumartesi günü Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu (SOAS) Brunei Galerisi’nde ” Kudüs’ün İslam’daki Merkezi Konumu” başlıklı ikinci sempozyum düzenlenmiştir. Tartışmalar, Kudüs’ün İslam’daki merkeziliği ile Müslümanlar için önemi ve mükemmelliği üzerine yoğunlaştı..

3. Sempozyum
“KUDÜS’TE MÜSLÜMAN-HRİSTİYAN İLİŞKİLERİ: GEÇMİŞ, GÜNÜMÜZ VE GELECEK”

Milenyumun sonu ve Haçlı Seferleri’nin 900. yıldönümü ışığında. Müslümanların fethinden Haçlı Seferleri’ne ve oradan da günümüze kadar Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki ilişkilerin teorisi ve pratiği üzerine çok sayıda mükemmel tebliğle büyük bir başarı elde edildi.

.

4. Sempozyum
“ULUSLARARASI HUKUK VE İSLAM HUKUKU ARASINDA KUDÜS”

Bu sempozyum 24 Ekim 2000 tarihinde, Kudüs’ün tarihsel ve çağdaş bağlamda yasal ve hukuki boyutlarına odaklanan bir tema ile gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Hukuk, Birleşmiş Milletler ve Kudüs meselesinin yanı sıra sorunlu bir kavram olan “Egemenlik” kavramı da ele alınmıştır. Ayrıca Kudüs’ün nihai statüsü için seçenekler önerildi.

5. Sempozyum
“PEYGAMBER MABETLERİ VE MESCİD-İ AKSA: GERÇEKLERİN GİZEMİNİ ÇÖZMEK VE KİMLİKLERİ KEŞFETMEK”

Bu sempozyumun benzersizliği, Beytülmakdis Çalışmaları alanında yenilikçi teoriler ortaya koymasıdır. Konuşmacılar, tapınak ve Mescid-i Aksa ile ilgili İncil ve Kuran Arkeolojisi üzerine bildiriler sundu. Batı Duvarı ve erken dönem Müslüman anlatıları üzerine bir makale ve Beytülmakdis’in kimliğini araştıran yenilikçi bir makale de bulunmaktadır.

6. Sempozyum
“BEYTÜLMAKDİS ÇALIŞMALARI YENİ ARAŞTIRMA ALANI: ARKA PLAN, KAZANIMLAR VE GELECEK”

31 Mayıs – 1 Haziran 2004 tarihlerinde düzenlenen sempozyumda ISRA’nın kuruluşu, başarıları ve bu heyecan verici yeni araştırma alanının tanıtımı tartışıldı. Farklı ülkelerden birçok araştrmacı katıldı. Sempozyumda Beytülmakdis Çalışmaları farklı boyutlarıyla ele alındı: Bilgi ve Güç; Bilginin İnşası ve Beytülmakdis Çalışmaları’nın Geleceği.

7. Sempozyum
“BEYTÜLMAKDİS ÇALIŞMALARI: TANIM VE YAKLAŞIMLAR”

6 Haziran 2005 tarihinde düzenlenen sempozyum, yeni bir araştırma alanı olan Beytülmakdis Çalışmaları’nın gelişimini gözden geçirmek ve özellikle de Beytülmakdis kavramının birbiriyle bağlantılı üç unsuru olan coğrafi konumu ve sınırları (toprak), nüfusu (halk) ve vizyonu üzerine yeni araştırmaları incelemek üzerine düzenlenmiştir.

8. Sempozyum
“BEYTÜLMAKDİS’İN ZORLUKLARI”

2 Haziran 2006’da düzenlenen sempozyum, Prof.Dr. Abd al Fattah El-Awaisi’nin Beytülmakdis’i Tanıtma (Introducing Islamicjerusalem) adlı monografisinde ortaya konulan zorlu konulara odaklandı. Sempozyum; akademik, dini ve siyasi kurumlarda bölgeyle ilgilenen ve bu yeni alanı kabul etmekte zorlanabilecek kişiler için zorlu bir konuyu ele aldı. Yeni kavram ve tanımlar ile bunların etkileri ayrıntılı olarak tartışıldı.

9. Sempozyum
“BEYTÜLMAKDİS’İN HARİTALANDIRILMASI: COĞRAFİ SINIRLARIN YENİDEN KEŞFİ”

Sempozyum 1 Haziran 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Konferansın teması İslami Kudüs’ün coğrafi boyutuna odaklanmıştır. Farklı ülkelerden gelen konuşmacılar bu temanın farklı yönlerini ele aldılar. Beytülmakdis’in geniş bir coğrafi bölge olması, kutsal oluşu ve Mekke ile olan kutsal bağlantıları tartışıldı. Ayrıca Beytülmakdis Bereket Daireleri ve Müslüman alimlerin coğrafi terminolojileri de sunulmuştur.

10. Sempozyum
“BEYTÜLMAKDİS ÇALIŞMALARI YENİ ARAŞTIRMA ALANININ ARAP DÜNYASINA TANITILMASI”

Sempozyum, ilk kez bir Arap ülkesinde Yemen’de 20 Kasım 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Alanın temel bulguları, gelişimi ve tanımları, coğrafi ve arkeolojik boyutları sunulmuştur. Sempozyum, Beytülmakdis Çalışmaları için Sana’a Deklarasyonu’nun yayınlanmasıyla sona erdi.

11. Sempozyum
“BEYTÜLMAKDİS: ERKEN İSLAM DÖNEMİNDE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK MODELİ”

4 Şubat 2008 tarihinde gerçekleşen sempozyumda konuşmacılar, Müslümanların bölgeyi ilk kez fethettikten sonra temel İslam kaynaklarında yer alan çokkültürlülük, çoğulculuk ve çeşitliliğe dayalı bir toplum inşa ettiği üzerinde durmuşlardır. Halife Ömer’in insan onurunu ve mülkiyetini koruyan politikalar uygulayarak bu kapsayıcı vizyonu hayata geçirdiğini, böylece Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar arasında karşılıklı saygı ve barış içinde bir arada yaşanıldığına vurgu yapılmıştır.

12. Sempozyum
“BEYTÜLMAKDİS HAKKINDAKİ ORYANTALİST YAKLAŞIMLAR”

Londra Üniversitesi Brunei Galerisi’nde 6 Kasım 2010 tarihinde düzenlenen sempozyum aşağıdaki temalar üzerinde yoğunlaşmıştır: Klasik Oryantalizm; Görsel Kültürü Okuma, Hayal Etme ve Tasvir Etme; Geçmişten Günümüze; Neo-Oryantalizm. Beytülmakdis’in önemini zayıflatmaya yönelik Siyonist Gündemi ele alan bir dizi bildiri sunuldu.

13. Sempozyum
“FİLİSTİN VE BEYTÜLMAKDİS: BEYTÜLMAKDİS ÇALIŞMALARI’NIN GÜNEYDOĞU ASYA’YA TANITILMASI”

Beytülmakdis Çalışmaları’nı Güney Doğu Asya’ya tanıtımı üzerine duruldu. Sempozyum Malezya’daki Universiti Utara Malaysia’da (UUM) gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda alanın temel boyutları, gelişimi ve tanımları, tarihi, coğrafi ve arkeolojik boyutları sunuldu. Bazı yeni araştırmaların yanı sıra Kudüs ve Filistin’e dair eşsiz bir fotoğraf koleksiyonunun sunumu yapıldı.

14. Sempozyum
“Beytülmakdis Çalışmaları’nı Batı Asya’da Tanıtma”

1. Uluslararası Beytülmakdis Çalışmaları Akademik Forumu ile birlikte Beytülmakdis Çalışmaları’nın Batı Asya’ya tanıtılması üzerine odaklanılmıştır. İstanbul’da düzenlenen sempozyum ve forum, alana ilişkin bir dizi yenilikçi bildiri aracılığıyla Beytülmakdis Çalışmaları’nın temel dinamiklerini ele aldı. İki gün boyunca devam eden çalıştay da düzenlenmiştir.

15. Sempozyum
“BEYTÜLMAKDİS’İN FETHİNDE BİLGİNİN ROLÜ”

Sempozyum, Hz. Ömer ve Selahaddin Eyyubi dönemlerinde Beytülmakdis’in özgürleştirilmesinde bilginin rolünü ele aldı. Bildiriler, fetihten önce Beytülmakdis’in Müslümanların kalbindeki önemini inşa etme etrafında nasıl bir kültürün geliştirildiğini gösterdi. Ayrıca 2. Uluslararası Lisansüstü Akademik Forumu da iki gün boyunca çeşitli konuların tartışıldığı bir çalıştay olarak gerçekleşti..

16. Sempozyum
“OSMANLILAR VE BEYTÜLMAKDİS”

2016 yılı Beytülmakdis’in Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine girişinin 500. yılıdır. 2017 yılı ise İngiliz işgalinin başlamasının ve Osmanlı/İslam hâkimiyetinin sona erişinin 100. yılıdır. Bu yıl dönümleri anısına, son 20 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu’nun 16.sı, Yavuz Sultan Selim’in Mescid-i Aksa’ya girişinin 500. yıldönümünün arifesinde düzenlendi. Sempozyum, Osmanlı’nın en uzun süreli başkenti olan İstanbul’da Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde yapıldı.

17. Sempozyum
BEYTÜLMAKDİS’TE BATI SÖMÜRGECİLİĞİ: “TAMPON DEVLET”

2017 yılı; 31 Ekim 1917’de İngiltere hükümeti tarafından onaylanan Balfour Deklarasyonu’nun 100 yılı, Osmanlı Devleti’nin çöküşü ve Beytülmakdis topraklarının sömürgeci devletler tarafından işgalinin (8 Aralık 1917) 100. yılı ve Mescid-i Aksa’nın da içinde bulunduğu “Doğu Kudüs” olarak bilinen toprakların Siyonistler tarafından işgalinin (5 Haziran 1967) 50. yılıdır. Bu yıldönümleri sebebiyle, Beytülmakdis Çalışmaları Vakfı’nın koordinatörlüğünde, yurt içi ve yurt dışından birçok kurum ve kuruluşun da ortaklığıyla Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu’nun 17’ncisi Aralık 2017’de İstanbul’da düzenlendi.

18. Sempozyum
“BEYTÜLMAKDİS (KUDÜS VE FİLİSTİN) VAKIFLARI: GEÇMİŞ, GÜNÜMÜZ VE GELECEK”

Beytülmakdis topraklarındaki işgal 100 yılı aştı. İşgalciler, uluslararası alanda işgalin boyutlarını farklı noktalara taşımak için ellerinden gelen her türlü girişimde bulunuyorlar.. Bu amacı gerçekleştirebilmek için, Beytülmakdis’te geçmişe referans olabilecek bütün unsurları yıkma, temellük etme ve hafızalardan kazıma stratejileri izlenmektedir..

19. Sempozyum
BEYTÜLMAKDİS’İN BUGÜNÜ: SÜREKLİLİKLER VE KOPUŞLAR

“Beytülmakdis’in geçmişiyle yetinen geniş topluluklara karşın Beytülmakdis’in bugününü gözden kaçırmak bu stratejinin/simülasyonun önemli bir parçasıdır. ” Beytülmakdis’in geçmişini silip, işgal doğrultusunda bir gelecek hazırlamanın yolu “bugünden” geçmektedir. “Bu bağlamda, ontolojik boyuttan kopuk ve bağımsız bir gerçeklik algısının önüne geçmek Beytülmakdis’in bugününe yoğunlaşmayı zorunlu kılmaktadır. ” Bu zorunluluk insani olduğu kadar akademik bir sorumluluk da doğurmaktadır.

20. Sempozyum
“Artuk Bey’den Selahaddin Eyyubi’ye Beytülmakdis”

Kuşkusuz, Beytülmakdis tarihinin dönemlere ayrılması, dönemlendirmelerin tutarlı olması kaydıyla, derinlikli araştırmaların önünü açabilir. Bu nedenle Artuk Bey’den Selahaddin Eyyubî’ye uzanan dönem ele alınmıştır. Bununla birlikte, sempozyumun Mardin gibi Artuklularla özdeşleşen bir şehirde yapılıyor olmasının, temanın belirlenmesinde etkili olduğunu belirtmek gerekir. Selahaddin Eyyubî’nin ise Kudüs tarihi açısından önemi açıklanmaya ihtiyaç duymayacak kadar açıktır..

21. Sempozyum
“Mescid-i Aksa’nın Geleceği”

Mescid-i Aksa, dini bir merkez olmanın yanında stratejik bir öneme de sahiptir. Bu özelliği sebebiyle Mescid-i Aksa ve Beytülmakdis sadece İslam dünyası açısından değil küresel açıdan da bir “gelecek” tarihin merkezinde yer almaktadır. Bu çerçevede insanlığın gelecek tasavvuru bir yönüyle Mescid-i Aksa’nın gelecek tasavvuru ile ilişkilidir. Bu ilişki “Mescid-i Aksa’nın Geleceği” konusunun akademisyenler açısından incelenmesini zorunlu kılmaktadır. Mescid-i Aksa’nın tarihinden ve kimliğinden yola çıkarak geleceğini irdelemek ve konuyu ilmi/akademik boyutlarıyla ele almak akademisyenler açısından sadece bir zorunluluk değil aynı zamanda bir sorumluluktur.

Ortaklarımız

Şimdi Kaydolun!

Bir sonraki konferans için rezervasyonlar şu anda kapalıdır ancak etkinlikten birkaç hafta önce satışa sunulacaktır.

İLETIŞIM